Upah Buat Assignment Oum Ex

 

Rasuah Menurut Islam

Rasuah adalah harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manusia(baik untuk memperolehi keuntungan mahupun untuk menghindari kemudharatan) yangsepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan.Di dalam sesetengah keadaan, rasuah ini hampir sama dengan upah sehingga ada orangyang cuba menyatakan bahawa ‘ini bukan rasuah, tapi upah'.Pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Allah Subhanahu waTa'ala berfirman,

ِماّكُحْل ىَلِإ اَهِب ْوُلْدُتَ ِِطاَْلاِب ُكَنْيَب ُكَلَوْَأ ْوُُْَت ََ َوُَْعَت ْُَأَ ِْثِاِب ِساّنل ِَوْَأ ْ اًقِرَف ْوُُْَِل 

Ertinya : " Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang laindi antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada hartabenda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." ( Al-Baqarah : 188 )

Disebutkan dalam hadith :-

ِْكُحْل ف َِشَتْرُْلَ َِّرل ِّ و ََعَل 

Ertinya : "Rasulullah s.a.w telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuahdalam penetapan keputusan (pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dll)"( Riwayat At-Tirmidzi, 3/622 : Imam Tirmidzi berkata : Hadis Hasan Sohih)

Takrif Rasuah dan Sogokan

1) Wang, derma, alang, pinjaman, fee, hadiah, cagaran berharga, harta atau kepentinganmengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, atau apa-apamanfaat seumpama itu yang lain;2) Apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apasifat;3) Apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apa-apa pinjaman, obligasiatau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;4) Apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan;5) apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;

Несмотря на солидный заработок, Танкадо ездил на службу на стареньком мопеде и обедал в одиночестве за своим рабочим столом, вместо того чтобы вместе с сослуживцами поглощать котлеты из телятины и луковый суп с картофелем - фирменные блюда местной столовой. Энсей пользовался всеобщим уважением, работал творчески, с блеском, что дано немногим. Он был добрым и честным, выдержанным и безукоризненным в общении.

Categories: 1

0 Replies to “Upah Buat Assignment Oum Ex”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *